Hrajeme.cz

Průběh hry

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Objekty

 • Herní objekt (předmět) – objekt vymezený pravidly hry, zpravidla je reprezentovaný nějakou herní komponentou

Subjekty

 • Herní subjekt – subjekt (tj. téměř vždy hráč) tak, jak je vymezený pravidly hry, zpravidla je reprezentovaný člověkem
 • Neutrální subjekt (postava) – pravidly definovaný subjekt ve hře, který nereprezentuje žádného konkrétního hráče
 • Automat –  sada pravidel, která simuluje hráče, např. typicky u sólo her automat simuluje protihráče
 • Gamemaster – herní subjekt reprezentovaný člověkem  vykonávající vybrané administrativní a procedurální akce  (typicky se to používá v některých ve hrách s všeobecně tajnou informací)
 • Aplikace (A.I.) – herní subjekt reprezentovaný strojem  vykonávající vybrané administrativní a procedurální akce

Kategorie her podle zapojení hráčů

 • Multiplayerové hry (BGG: Multiplayer Games) – hry pro víc jak 2 hráče
  • dvojkovky (BGG: Two Player Games) – hry pro 2 hráče
  • sólové hry (BGG: solitaire games) – hry pro jednoho hráče
 • Multiplayerové sólové hry (BGG: multiplayer solitaire) – hry, kde hráči hrají stejnou sólovou hru a soutěží spolu, kde dosáhne lepšího výsledku, zpravidla se hraje se shodným setupem, může se přitom jednat i o vícekolovou hru
 • Kooperativní hry (BGG: Cooperative Games) – hráči hrají společně proti hře (nikoliv proti sobě)
 • Semikooperativní hry (BGG: Semicooperative game) – hráči hrají jak proti sobě, tak proti hře, typicky buď:
  • hráči hrají proti sobě, ale musí zároveň splnit jeden společný úkol, jinak prohrají,
  • hráči hrají společně, ale na konci hry se po splnění vítězné podmínky vyhodnotí jejich výsledné pořadí podle nějakého pomocného kriteria.
 • Týmové hry (BGG Team-Based Games) – hráči jsou sdruženi v týmech hrajících proti sobě, varianty a speciální případy:
  • hráči jsou do týmů rozděleni při setupu
  • rozdělení hráčů do týmů se může během hry měnit
  • hry s aliancemi (BGG: Partnerships) – hráči mohou během hry tvořit aliance, varianty:
   • na konci hry se vyhodnocují jednotlivé aliance
   • na konci hry se vyhodnocují jednotliví hráči
  • hry se zrádcem (BGG: traitor game) – hráčům jsou při setupu přiděleny tajné role, které určují příslušnost do 2 týmů, jeden tým má za úkol splnit určitou vítěznou podmínku, a druhý tým se mu v tom snaží zabránit
  • hry s padouchem – hráči až na jednoho tvoří tým,  který má za úkol splnit určitou vítěznou podmínku, naopak padouch se jim v tom snaží zabránit (typicky v těchto hrách platí spíše ztížit než zabránit, protože padouch vystupuje v podstatě jako gamemaster, který se ovšem rovněž zúčastňuje hry)

Struktura hry

 • Tah – elementární úsek hry, ve kterém jeden hráč vykonává svá rozhodnutí (provádí své akce)
 • Kolo – úsek hry, v rámci kterého má hra daný průběh, typicky se používá pro kratší úseky hry, které se provádí opakovaně
 • Epocha – úsek hry, v rámci kterého má hra daný průběh, typicky se používá pro delší úseky hry, které mají určitá specifická pravidla
 • Fáze – krok úseku hry, dělí se na:
  • administrativní (procedurální) – provádí se zde pouze administrativní akce, typicky se dělí na:
   • setup kola (úseku hry) – provádí se na začátku úseku hry
   • údržba kola (úseku hry) – provádí se na konci úseku hry
  • herní – hráči zde provádí své tahy (akce)
 • Pořadí hraní (BGG:Turn Order) – určuje hráče, co je na tahu (pro příslušný úsek hry), dělí se na:
  • určuje se pouze startovní(začínající) hráč, a dále se typicky hraje ve směru hodinových ručiček
  • určuje se pořadí všech hráčů
 • Pas – vzdání se tahu / akce hráčem
  • pas trvalý – pas, na základě kterého skončil pro hráče úsek hry, v rámci kterého byl pas proveden
  • pas dočasný – pas, kterým se hráč vzdává tahu, ale nadále setrvává aktivní v úseku hry, v rámci kterého byl pas proveden
 • Scénář/mise (BGG: scenario/mission)  – předdefinované počáteční postavení hry (u her s variabilním počátečním postavením),
 • Kampaň (BGG: campaing) – předdefinovaná řada za sebou jdoucích scénářů, kdy obvykle některá nastavení počátečního postavení vychází z her předchozích scénářů, tzn. typicky postavy si ponechávají do další hry některé své atributy

Kategorie her podle struktury hry

 • Kampaňové hry (BGG: scenario/mission/campaign game)  – hry, které mají kampaňovou strukturu průběhu hry
 • Hry na jedno zahrání – hry, které není možno hrát opakovaně (resp. nedává smysl hrát opakovaně)
 • Vícekolové hry (BGG: score and reset game) – hry skládající se z řady samostatně vyhodnocovaných her (tzv. v terminologii karetních her sehrávek), každá jedna sehrávka přidělí vítězné body, jejichž součtem se na konci hry určí výsledek
 • Herní systém (BGG:game system) – hry, kde jednotlivé scénáře resp. mise mají charakter samostatných her, jejichž společným znakem jsou pouze herní komponenty (zpravidla vyjma plánů) a základní mechanismy 

Kategorie her podle běhu hry

 • Tahovky – hry, kde hráči se střídají v provádění tahů
 • Realtimeovky (BGG real-time games) – hry, kde všichni hráči hrají najednou po celou dobu průběhu hry (typicky je zde výhodné hrát rychle)
 • Hry se simultánním prováděním tahů – hry, kde v rámci daného úseku hry hrají všichni hráči najednou
 • Hry se simulováným časem – tahovky s mechanismem simulujícím čas, který určuje pořadí, ve kterém hráčů provádí své tahy
 • Hry s odměřovaním času – hry, kde je odměřován čas, tzn. kolik hráč/hráči mohou spotřebovat času na jeden tah resp. na celou hru

Struktura kol (úseků hry)

 • Kolo složené z odlišných fází – je složené z více herních fází, kde v každé fázi hráči postupně provedou své tahy, přičemž typicky každá fáze přináší vlastní specifickou nabídku akcí
 • Kolo určené koncovou podmínkou – hráči střídavě provádí své tahy, dokud není splněna koncová podmínka, předtím a/nebo potom následuje administrativní fáze
 • Kolo vymezené tahem – každý hráč odehraje jeden tah a zpravidla předtím a/nebo potom následuje jedna administrativní fáze
 • Startovní kolo – kolo prováděné v rámci setupu
 • Koncové kolo (epocha) (BGG: Final Ending) – úsek hry odehrávající se na samotném konci hry, někdy může obsahovat zcela specifická pravidla 
 • Kolo s variabilními fázemi (BGG: Variable Phase Order) – hráči vybírají fáze kola,  varianty a speciální případy:
  • hráči vybírají fáze kola na začátku kola,
  • hráči vybírají fáze kola v momentě, kdy se dostanou na tah
  • hráči dostávají během fáze, kterou zvolili, privilegium (bonus)
  • dlouho nevybraná fáze dává bonus
  • často vybíraná fáze dává postih

Pořadí hraní

 • Určené fixně – pořadí hraní je během celé hry neměnné
 • Určené kolem (BGG: Turn order Progressive) – pravidelná změna pořadí po jednotlivých úsecích hry, varianty:
  • po fázích kola
  • po kolech
 • Určené dražbou (BGG: Turn order Auction) – o pořadí hraní se na začátku kola draží
 • Určené akcí (BGG: Turn Order claim action) – pořadí určené příslušnou akcí předchozího kola, speciální případy:
  • určené při pasování
  • určené výběrem role pro kolo / výběrem bonusu pro kolo (BGG: Turn Order Role order)
 • Určené kriteriem (BGG: Turn Order stat based)  –  pořadí hraní je určené nějakým kritériem, speciální případy:
  • určené podle hráče, co hrál naposledy
  • určené pořadím pasování (BGG: Turn Order Pass order)
  • určené počtem dosažených vítězných bodů (typicky s cílem znevýhodnit vedoucí hráče)
 • Určené prioritou – určené množstvím nastřádané příslušné entity (počtem nastřádaných příslušných předmětů) jednotlivými hráči,  typicky se toto množství vyznačuje na stupnici priority
 • Určené náhodně (BGG: Turn Order Random) – pořadí hráčů se určuje náhodně
 • Určené simulovaným časem (BGG: Time Track)  – existuje stupnice, kde se počítá, kolik každý hráč spotřeboval času (platí se jím za provádění akcí), na tahu je vždy hráč, který spotřeboval nejméně času
 • Simultánní hraní – hráči hrají současně, žádné pořadí se nevyhodnocuje, typicky se používá ve fázi výběru akce 
 • Modifikovatelné efekty – pořadí hraní lze ovlivnit speciálními efekty, varianty:
  • během úseku hry
  • na začátku úseku hry
 • Určené předáváním akčních žetonů (BGG passed action token) – používá se u realtimeovek, k jednotlivým akcím existují akční žetony, hráč, který je dočasným majitelem akčního žetonu, hraje příslušnou akci, a po zahrání akce jej předá dál, bývá to spojené s penalizací situace, kdy jednomu hráči zůstane žetonů více (nestačí se jich dostatečně rychle zbavit)

Konec kola

Pro konec úseku hry (kola) platí podmnožina mechanismů, které jsou popsané v kapitole Konec hry.

Připojte svůj komentář