Hrajeme.cz

Tah hráče

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Struktura tahu

 • Akce – v rámci tahu hráč provádí jednu nebo více akcí, akce mohou být složeny z více kroků, rovněž mohou být akce vnitřně rozvětveny, kdy, pokud je splněna určitá podmínka, je proveden určitý krok akce, v opačné případě je proveden jiný krok akce:
  • elementární akce – triviální nedělitelná akce
  • složená akce – akce složená z několika elementárních akcí
 • Podmínka výběru akce – akce často mívají podmínky výběru, které určují, zda je možno akci zahrát (např. k postupu na určité stupnici je potřeba zahrát kartu, která tento postup umožňuje)
 • Omezení (limit) – ve hrách jsou často definována různá omezení nebo limity, která akce musí dodržovat (např. v karetních hrách limit karet na ruce)
 • Parametr akce – akce mohou mít parametry (např. umístění dílku může mít jako parametr číslo na kostce, které určuje možná místa, kam lze dílek umístit)
 • Akce (efekt) modifikující akci – akce může být ve vztahu s jinou akcí tak, že jí tato jiná akce modifikuje, (např. trvalý efekt modifikuje akci těžbu dřeva tak, že hráč využívající tento efekt bere vždy o dřevo víc)
 • Efekt – efekt je synonymní označení pro akci, které se používá v případě, pokud uvažujeme pouze vstupy a výstupy akce, nikoliv proces akce
 • Schopnost – synonymní označení pro efekt, typicky používané pro trvalé efekty

Vztahy akcí

 • Akce/reakce – hráč provádí akci, a v rámci toho mají ostatní hráči možnost provést tzv. reakci (např. hráč kupuje jídlo, v rámci toho mají ostatní hráči možnost koupit jedno jídlo)
 • Přerušení akce (BGG: interrupts) – hráč provádí akci, a v rámci toho mají ostatní hráči možnost zahrát efekt, který tuto akci přerušuje (např. hráč vyzve na boj nějaké monstrum, jiný hráč může efektem zvýšit sílu tohoto monstra o 1)
 • Parazitická akce (BGG:parasitic conflict) – hráč provádí akci, a v rámci toho ostatní hráči mají možnost realizovat svoje parazitické efekty (např. hráč těží kámen, jiný hráč má parazitický efekt, že když někdo těží kámen, bere jeden kámen, takže vezme jeden kámen)
 • Kopírovací akce  (BGG: Follow) – akce, jejímž efektem je zkopírování (resp. částečné zkopírování) akce nějakého jiného hráče, typicky buď lze kopírovat právě zahranou akci jiného hráče, nebo jakoukoliv soukromou akci ostatních hráčů
 • Kombinovatelné akce – vztah akcí hráče, kdy výstup z jedné akce je možno použít jako vstup pro další akci (tzn. např jedna akce získává 3 kameny, druhá akce ze 3 kamenů umožní postavit kamennou chýši)
 • Slučitelné akce – vztah akcí hráče, kdy tyto akce je možno provést společně, např. je možno provést 1. krok akce A, pak celou akci B, pak 2.krok akce A
 • Paralelní (oddělené) akce – vztah akcí hráče, kdy tyto akce je možno provádět pouze nezávisle na sobě (tzn. nelze je nikterak kombinovat)
 • Efekt modifikující akci – vztah akcí, kdy hráč provádí akci, v rámci které je zahrán efekt, který akci modifikuje (např akci lízni 3 karty, dober z nich 1 kartu modifikuje na lízni 5 karet, dober z nich 2 karty)
 • Efekt rozšiřující akci – vztah akcí, kdy hráč provádí akci, v rámci které je zahrán efekt, který akci rozšiřuje (např. akci vezmi 2 workery může rozšířit na vezmi 2 workery a 1 peníz)
 • Efekt přidávající akci – vztah akcí, kdy hráč provádí akci, v rámci které je zahrán efekt, který přidává novou akci  (např. k akci stavba domku přidá akci sklizeň)
 • Akce vyvolaná akcí – vztah akcí, kdy hráč provádí akci, v rámci které je vyvolána jiná akce (např. pokud hráč dobere poslední kartu z nabídky, je vyvolána akce konec kola)

Zapojení hráčů

 • Společná akce – akce, na jejímž provedení se podílí více hráčů (např. dražba)
 • Simultánní akce – akce, kterou provádí hráči současně
 • Soukromá akce – akce, kterou může zahrát pouze hráč, který ji vlastní
 • Veřejná akce – akce, která je dostupná všem hráčům
 • Předávaná akce  (BGG: advantage token) – akce, která je v rámci tahu hráče soukromou akcí, ale následně (tj. po tahu/po využití) je předána dalšímu hráči
 • Role – sada soukromých akcí simulující profesi, postavu apod., s působností buď na celou hru, nebo na nějaký úsek hry většinou 1 kolo, často součástí role bývají i okamžité efekty
 • Hráčská akce – akce, kterou provádí hráči
 • Neutrální akce – akce, kterou provádí hra, hrající za neutrální subjekt
 • Akce automatu – akce, kterou provádí hra, hrající za automat (tj. za fiktivního hráče)
 • Administrativní (procedurální) akce – akce, které provádí hra, mající pomocný charakter jako např. údržba nebo setup
 • Tajná akce – akce, kterou hráč provádí skrytě, typicky se jedná o akci výběru akce, co se týče ostatních akcí, bývá toto často u her s mechanismem počátečního postavení se soukromou tajnou informací  

Použitelnost/dostupnost akce (efektu)

 • Jednorázový efekt (BGG once per game abilities) – použitelný jednou za hru
 • Okamžitý efekt – použitelný okamžitě
 • Trvalý efekt – použitelný po každé, kdy je k tomu příležitost
 • Efekt jednou za kolo  – použitelný jednou za kolo (po použití se nějak graficky vyznačí, že byl v daném kole využit, např. karta se pootočí, akční pole se zaslepí)
 • Časově omezený efekt – trvalý efekt proveditelný pouze v určitém úseku hry
 • Koncový efekt (BGG End game bonuses) – efekt použitelný během závěrečného vyhodnocení
 • Startovní efekt – efekt použitelný během setupu hry
 • Volná akce – akce použitelná téměř neomezeně (popř. neomezeně), typicky mívá omezení, že nemůže přerušit elementární akci, nebo např. může mít limit zahrání na jednou za tah apod.
 • Povinná akce – akce, kterou je třeba povinně zahrát, typicky pouze pokud je k dispozici, rovněž může být povinnou pouze za určité podmínky
 • Přednostní akce – akce, kterou je třeba uskutečnit přednostně, typicky za určité podmínky, může mít i formu, kdy jedna akce je přednostní vůči jiné akci

Působnost akce (efektu)

 • Negativní efekt – efekt, který působí na hráče negativně, typicky jim něco bere, obvykle se označuje jako postih, penalizace, přirážka, nevýhoda, poplatek, příplatek, kletba, nemoc popř. špína
 • Pozitivní efekt – efekt, který působí na hráče pozitivně, typicky jim něco dává, obvykle se označuje jako bonus, výhoda, sleva, privilegium, laskavost
 • Událost (BGG: Events) – neutrální efekt typicky působící na všechny hráče, platný buď pro daný časový úsek, nebo okamžitý, typicky se provádí (vyhodnocuje) v rámci setupu kola
  • efekt působící na hráče, který efekt zahrál
  • efekt působící na všechny hráče
  • efekt působící na ostatní hráče
  • efekt působící na jednoho hráče, obvykle určeného příslušným kritériem            
  • efekt působící na určeného hráče – efekt, který působí na hráče, kterého hráč, co hraje efekt, určuje
  • efekt působící okamžitě
  • efekt působící v dalším průběhu hry
  • efekt působící poté, co je splněna podmínka jeho aktivace

Typy akcí

 • Ekonomická akce  (BGG:economic, industry/manufacturing, farming, city building, civilization, event. výjimečně role playing) – akce simulující hospodářské, průmyslové, obchodní, finanční, zemědělské aktivity, popř. výstavbu měst, rozvoj civilizace, a výjimečně i vylepšování postavy, tzn. jedná se o operace s předměty nazývanými surovina, zboží, peníze, akcie, jídlo apod., podmínkou těchto operací je možnost vlastnictví surovin / zboží / předmětů  atd. hráčem, speciální případy:
  • operace s vítěznými body (BGG: victory points as resource)
  • operace s okamžitým / se zpožděným účinkem (BGG: delayed purchase) – někdy jsou získané předměty k dispozici až v další fázi (úseku) hry
 • Budovací akce – akce simulující postavení továrny, farmy, založení dolů apod., převážně spojené se ziskem nějakého efektu, někdy rovněž spojené se ziskem vítězných bodů / přiblížení se ke splnění vítězné podmínky
 • Úkolová akce – akce, při které dochází ke splnění úkolu, splnění zakázky, vyhodnocení soutěže dle daných kritérií apod.
 • Vybírací a zabírací akce (BGG: Claiming) – akce, v rámci které hráč něco bere/získává
 • Geometrická akce  – akce, při které dochází ke změnách postavení herních komponent na hracím plánu, který má typicky formu sítě event. mapy, je možno je rozdělit na
  • dynamická – s pohybem herních komponent
  • statická – s absencí pohybu herních komponent
 • Karetní akce – akce operující s hracími kartami
 • Kostková akce – akce operující s hracími kostkami
 • Náhodná akce – akce generující náhodu / jejíž klíčovou součástí je akce generující náhodu
 • Konfliktní akce – akce, při níž dochází k vyhodnocení konfliktu mezi hráči
 • Vyjednávací akce (BGG: negotiation) – akce, při které dochází k vyjednávání mezi hráči
 • Interaktivní akce – akce, v rámci které hráči mezi sebou interaguji
 • Deduktivní akce – akce, při které hráč se pokouší odkrýt tajnou informaci na základě určitých stop popř. nápověd
 • Dovednostní akce – akce založená na speciálních dovednostech hráče

Výběr modifikace akce

Modifikací akce je označováno nastavení parametrů akce.

 • Výběr modifikace akce – akce, kdy hráč vybírá modifikaci nějaké akce, tzn. např. akce přiložení dílku má za parametr přikládaný dílek, takže výběrem modifikace akce označujeme akci, kdy hráč vybírá, jaký dílek přiloží.

Výběr akce (BGG: action selection) (včetně výběru modifikace akce)

Akce výběru akce a akce výběru modifikace akce jsou mechanismy natolik podobné, že o nich budu pojednávat společně.

 • Fixní výčet akcí – hráč má daný výčet akcí, které může provést v rámci svého tahu
  • výčet akcí vymezený výběrovými podmínkami akcí – hráč má možnost vybrat akce, u nichž je příslušná výběrová podmínka splněná, existují speciální případy:
  • výčet akcí je vymezen fázemi kola (popř. epochami hry)  – v každé fázi příslušného úseku hry má hráč vymezené akce, které může provádět
  • výčet akcí je vymezen akcemi, kterými disponují hráčovy komponenty (např. šachy)  
  • výčet akcí je vymezen akcemi, kterými disponují předměty, které vlastní, varianty:
   • těmito předměty za provedení akce platí / neplatí
 • Výběr akce omezený počtem  – hráč má možnost vybrat pouze určitý počet akcí
 • Výběr akce omezený reálným časem (BGG Action Timer) – hráči se měří čas, varianty:
  • čas je vymezen na akci / na jeden tah / na určitý počet tahů / na celou hru
  • nespotřebovaný čas propadá / nepropadá
  • čas se měří od počátku tahu / po provedení simultánně hrané akce nejrychlejším hráčem
  • postih za překročení limitu nastává po prvním překročení / po určitém počtu překročení
 • Náhodný výběr akce – buď výběr akce je úplně náhodný, nebo typicky se jedná o doplněk k jinému mechanismu výběru akce, např. hráč má možnost si dobrat náhodnou kartu namísto výběru karty z nabídky
 • Výběr akce omezený placením – výběr akce je neomezený, ale hráči akce kupují (platí), varianty a speciální případy:
  • hráči se střídají v akcích/nestřídají v akcích,
  • pasování hráče neomezuje / omezí / stíží ostatním výběr akce,
  • za pasování hráč dostává bonus
 • Výběr akce omezený čerpáním akčních bodů (BGG: Action Point Allowance System, BGG: Action Points) – hráč za vybranou akci platí akčními body, kde akční body jsou mechanismem simulujícím čas, varianty a speciální případy:
  • hráči se střídají v akcích/nestřídají v akcích/hraje vždy hráč, co vyčerpal nejméně akčních bodů
  • akční body jsou přidělovány na kolo / na celou hru
  • nevyčerpané přidělené akční body propadají/částečně propadají/nepropadají
  • pasování hráče neomezuje/omezí / stíží ostatním výběr akcí
  • za pasování hráč dostává bonus
 • Programování akcí (BGG: action movement programming resp. BGG:Action Queue ) – hráči určují své akce dopředu (tzn. ve chvíli výběru akce ještě neznají herní postavení v momentě provedení akce), varianty a speciální případy:
  • typicky je prováděno tajně a vždy pro jedno kolo (jeden úsek hry) (BGG: Batch Action Queue),
  • akce jsou vybírány dopředu po celou hru (tzn. výběr akce je oproti provedení akce o určitý počet kroku posunutý) (BGG: Rolling Action Queue)
  • programování společných akcí (BGG: Shared Action Queue) – hráči programují společné akce
 • Dvoukrokový výběr akce – hráči nejprve provedou v jedné fázi úseku hry pomocí jednoho mechanismu výběru akce „předvýběr akce“, a pak pomocí druhého mechanismu výběru akce v další fázi daného úseku hry provedou vlastní výběr akce z výčtu akcí omezeným předvýběrem
 • Simultánní výběr akcí (BGG Simultaneous Action Selection) hráči nejprve simultánně zvolí akce, co budou hrát, a poté tyto akce postupně odehrají, varianty a speciální případy:
  • výběr zároveň obsahuje kritérium, které určuje, v jakém pořadí budou zvolené akce hrány
  • simultánní výběr veřejných akcí – nejprve hráči simultánně zvolí veřejné akce, co lze hrát, a poté z této nabídky postupně vybírají (tzn. zde hráči obvykle odehrají pouze vybrané ze zvolených akcí)
 • Společný výběr akcí – hráči společně vybírají akce, které každý hráč v daném kole bude hrát, varianty a speciální případy:
  • hráč dostává u ním vybrané akce bonus
  • vybrané akce se hrají ihned/v další fází kola
  • za výběr dlouho nevybrané akce hráč dostává bonus
 • Výčet akce vymezený nabídkou (BGG: action drafting) – výčet akcí je vymezený nabídkou akcí, která se nachází na hrací ploše, varianty a speciální případy:
  • výběr z nabídky je otevřený / tajný
  • nabídka je veřejná / soukromá
  • vybrané akce jsou prováděny okamžitě /  v další fázi kola
  • výčet akcí je nabídkou vymezený úplně / částečně / s akcí záchrany (volně dostupná slabší akci pro případ, že by se hráčovi nic z nabídky nehodilo)
  • další varianty a speciální případy výčtu akcí vymezeného nabídkou jsou pojednány dále
 • Výběr akce z veřejné nabídky – hráči vybírají akce z veřejné nabídky, varianty a speciální případy:
  • nabídka je náhodně generovaná / fixní  / nabídka je vytvářena hráči  (dvoukrokově z původní náhodně vygenerované nabídky určený hráč, tj. stanovený pomocí speciálních kritérií, vybírá akce do nabídky) / společně se na vytvoření nabídky podílí všichni hráči
  • generování nabídky probíhá bezprostředně před výběrem / dopředu s předstihem 1 nebo více kol / s daným celkovým výčtem náhodně vybíraných akcí (ve smyslu, že na každou akci se aspoň jednou dostane) / dopředu tajně s možností nahlédnutí (za poplatek, akci apod.) / dopředu pouze několik nejbližších akcí
  • nabídka je doplňovaná průběžně / na konci tahu hráče / na konci kola / nikdy
  • nabídka je neuspořádaná / tvořící řadu orientovanou zleva doprava, kdy po výběru akce se zbylé akce setřesou a  zprava doplní / nabídka tvoří tabulku / pole nabídky obsahuje víc než jednu akcí (zakryté akce jsou v tomto případě většinou nedostupné)
  • výběr je zdarma/s příplatkem za pozdější akci na řadě / s bonusem za dlouho nevybranou akci/s příplatkem na základě pozice v tabulce/s příplatkem za výběr akce z pole z nabídky, ze kterého již byl dříve výběr učiněn (zde se často jedná o platbu soupeři, nikoliv do banku)
  • výběr probíhá zabráním akce/výběr probíhá formou konfliktu, typicky převahového
  • vybírané akce jsou získávány zdarma/je třeba za ně zaplatit
  • nabídka je obměňována  po kole/po tahu/nikdy
 • Draftování akcí (BGG: Drafting)akce ze společné nabídky akcí jsou rozděleny mezi hráče, varianty a speciální případy rozdělení:
  • redukční draft – hráči se střídají ve výběru akcí, příčemž vybranou akci zabírají pouze pro sebe,  čímž se nabídka postupně ztenčuje, taže poslední hráč si vybírá z nejmenšího počtu akcí, typicky pouze z 1 akce
   • výběr je otevřený / tajný
   • výběr je vícekolový / jednokolový
  • osadníkovský draft – hráči se střídají ve výběru akcí, přičemž vybranou akci zabírají pouze pro sebe, čímž se nabídka postupně ztenčuje, výběr je 2kolový, a ve druhém kole se otočí pořadí, takže poslední je první na řadě a poslední je na řadě první
  • karetní draft (BGG card drafting) – vytvoří se tolik nabídek akcí, kolik je hráčů, každý hráč dostane jednu nabídku, hráči simultánně tajně vyberou akci z nabídky, a poté předají nabídku dalšímu hráči v pořadí, přičemž vybranou akci zabírají pouze pro sebe,  čímž se každá nabídka postupně ztenčuje, toto se provádí vícekolově tak, aby se nabídka nakonec rozebrala
  • draft s výběrem akce soupeři – karetní draft až na to, že hráč na tahu vybere více akcí, typicky 2–3, jednu z nich si nechá, ostatní pošle sousedovi/sousedům
   • výběr je standardní/dvoukrokový, kdy vydraftované akce vytvoří soukromou nabídku, že které hráč vybírá, které akce zahraje
 • Draft kostek (BGG Dice Drafting) – na začátku daného úseku hry se hodem kostkami vytvoří nabídka, při provádění akce hráč využije jednu kostku (čímž jí odebere z nabídky), typicky se více využívá pro modifikaci akce, varianty a speciální případy:
  • každý hráč hodí soukromými kostkami / hodí se společnými kostkami za všechny hráče
  • nepoužívají se hrací kostky, ale jiný druh herní komponenty
  • hrací kostky se kupují
  • je možno si vzít víc kostek najednou  (v tomto případě typicky stejné hodnoty)
  • hráči nejprve kostky rozeberou, a až poté zahrají
  • slabší kostky jsou zvýhodněny bonusem resp. silnější kostky znevýhodněny příplatkem
 • Worker placement (BGG worker placement) – hráči mají danou společnou nabídku možných akcí, poté, co hráč na tahu vybere svou akci,  stává se tato akce pro tento úsek dále nedostupnou, kromě toho hráči mají limit, kolik akcí mohou během příslušného úseku provést, přičemž tato omezení jsou realizována tak, že každé akci odpovídá na plánu jedno akční pole, a hráči disponují kameny své barvy (tzv. workery), kterými provedené akce označují, přičemž limit počtu proveditelných akcí v příslušném úseku je dán počtem workerů, které mají jednotliví hráči k dispozici, varianty a speciální případy:
  • zabraná (obsazená) akce z nabídky je stále dostupná za příplatek
  • diceplacement (BGG: with dice workers) resp. workeři s atributem (BGG: with different worker types) – tzn. workeři s číslem na kostce (tzn. worker je reprezentován kostkou) či nějakou jinou silou, nebo se speciální schopností u určitých akcí apod.
  • bag building workerplacement – hráč má k dispozici daný počet workerů, kteri si náhodně losují z pytlíku, workeři mají typicky jeden atribut barvu, po vyprázdnění pytlíku se použití workeři vrátí do pytlíku
  • kolektivní worker placement – více workerů na jednom poli je povoleno a  posiluje to prováděnou akci
  • konfliktní worker placement – před provedením akce se workeři převahově vyhodnocují, a akci zahraje pouze ten hráč(-i), pro které(ho) je konflikt vítězný
  • worker placement bez blokování – za poplatek je možno provádět obsazené akce (typicky peněžní nebo zvýšeným počtem workerů)
  • placený worker placement – provádění akcí se platí, typicky penězi nebo workery, event. mohou workeři stárnout (
  • worker placement s vlastnictvím akčních polí  – akční pole mají majitele, a provádění akcí se jim platí
  • worker placement s vylepšováním akcí – hráč má možnost během hry akce vylepšovat
  • worker placement s neměnným počtem workerů – počet workerů je v průběhu hry konstantní
  • worker placement s neměnnou nabídkou akcí –  nabídka akcí je v průběhu hry konstantní
  • soukromý worker placement – worker placement až na to, že akční pole reprezentující jednotlivé použitelné akce má každý hráč svoje vlastní
  • worker placement s akcí stažení (BGG: with action retrival) – workerplacement až na to, že není stanovený úsek hry, během kterého se workeři umísťují, workeři se umísťují průběžně a je definována akce stažení workerů, pro kterou se hráč může kdykoliv rozhodnout, nicméně typicky ho to stojí tah
 • Worker placementy se dělí podle času realizace akce:
  • okamžité – hráč nasadí workera a ihned provede akci
  • fázové – v jedné fázi daného úseku hry hráči workery nasadí, v další fázi provedou akce, existují zde varianty vyhodnocení pořadí provedení akcí
  • dle volby hráče po workerech
  • dle volby hráče po hráčích
  • dle daného pořadí akčních polí
  • dle atributů workera
  • zpožděné – hráči provádí akce v pozdějším úseku hry než ve kterém nasadí své workery
 • Rondel (BGG rondel) – hráči mají danou celkovou nabídku akcí, ze které, jsou-li na tahu, jsou jim dostupné pouze vybrané akce, kdy dostupnost jednotlivých akcí se cyklicky střídá, přičemž je to realizováno tak, že každé akci odpovídá na plánu jedno akční pole, tato pole jsou navzájem propojena tak, že tvoří kruh, právě prováděná akce je značena ukazatelem (tzv. cestovatelem),  který se pohybuje po kruhu v jednom směru, a pravidla pro tento pohyb určují, které akce jsou právě dostupné, popř. za jakou cenu (typicky např. ze 6 akcí z celkové nabídky jsou dostupné pouze 3 nebližší akce), varianty a speciální případy:
  • rondel s proměnlivou nabídkou – během hry se nabídka akcí mění, typicky se postupně počet akcí zvyšuje
  • rondel s modifikací akcí – během hry je možno jednotlivé akce ve hře modifikovat
  • rondel s více cestovateli – hráč zde disponuje více cestovateli (často s určitou odlišnou schopností)
  • placený rondel (BGG resource to move)- za pohyb cestovatelem je třeba platit
  • rondel se společným cestovatelem – všichni hráči mají jednoho společného cestovatele
  • start-cíl rondel – cestovatel necestuje v kruhu, ale ze startovní lokace do cílové lokace, z cílové lokace se pak automaticky přesune do startovní lokace, typicky v těchto hrách nelze přeskočit cílovou lokací, tato akce se odehraje vždy
  • rondel s cestujícími akcemi – jednotlivé akce reprezentují dílky, které cestují po kruhu (u her se společným cestovatelem slouží k znemožnění blokování akcí míjením), typicky je to ještě spojeno s mechanismem, kdy déle nehrané akce jsou zvýhodněné nějakým bonusem
 • Cestování po plánu (BGG: Point to Point Movement) – hráč má figurku cestovatele, která se stanoveným způsobem pohybuje po plánu s akčními poli propojenými cestami (tzn. typicky má možnost popojít o jedno až několik polí), pole, která navštíví (tzn. nikoliv ta, která pouze mine), buď určují, nebo modifikují prováděnou akci, varianty a speciální případy:
  • cestování po plánu se společným cestovatelem – všichni hráči mají jednoho společného cestovatele
  • cestování po plánu s modifikací akce – během hry je možno jednotlivé akce ve hře modifikovat
  • cestování po plánu s více cestovateli  – hráč disponuje více cestovateli (často s určitou odlišnou schopností)
  • placené cestování po plánu – za pohyb cestovatelem je třeba platit (takový pohyb pak může být jiným způsobem neomezený)
  • cestování po plánu s efekty míjených polí – míjená pole mají nějaký efekt, typicky poplatek
  • cestování po plánu s proměnlivou nabídkou – během hry se nabídka akcí mění, typicky se postupně počet akcí zvyšuje
  • cestování po plánu s vlastnictvím akčních polí – akční pole mají majitele, a provádění akcí se jim platí
  • cestování po plánu se zabíráním akcí (typicky pro 1 kolo)
  • cestování po plánu s blokováním obsazených polí (buď s úplným blokováním nebo s blokováním řešitelným poplatkem)
  • cestování po plánu s nabídkou obměňovanou/doplňovanou po kolech
  • cestování po plánu s průběžně doplňovanou nabídkou
 • Deck-building (BGG: Deck/Pool Building resp. BGG:Deck, Bag and Pool Building) – každý hráč má vlastní balíček karet, karty je možno dokupovat, v momentě, kdy je dobírací balíček vyčerpán, hráč si vytvoří nový dobírací balíček zamícháním karet ze svého  odkládacího balíčku, varianty a speciální případy:
  • bag-building a pool-building – deckbuilding, kde místo karet hráč používá jinou herní komponentu, např. kostičky, používá se typicky k modifikaci akce, vzhledem k tomu, že kostičky mívají pouze atribut barvu
  • deck-building s akcí stažení (BGG: with action retrieval) – zamíchání odkládacího balíčku spojené s dobráním karet je samostatná akce
  • deck-building s jednou hranou kartou – hráč vykládá (hraje) pouze jednu kartu
  • deck-building bez dokupování – hráč nemá v průběhu hry možnost další karty dokupovat
  • deck-building se stavěním karet – hráč má možnost během hry vykládat (stavět) karty, tyto karty mu přináši různé efekty
 • Soukromá nabídka karet (tzv. ruka) (BGG Hand Management) – hra se hraje s kartami, které hráči dobírají (lízají) do ruky a vykládají (hrají) z ruky, vyložená karta buď určuje, nebo modifikuje prováděnou akci, varianty a speciální případy:
  • karty se dobírají ze společného dobíracího balíčku
  • zahrané karty se odhazují na společný odhazovací balíček           
  • karty se dobírají z nabídky
  • karty je možno vykládat (stavět)
  • hraje se pouze jedna karta
  • nepoužívají se karty, nýbrž dílky, kostičky apod.
  • na ruce může hráč držet vždy pouze jednu kartu
  • karty je nutno kupovat, nelze je dobírat automaticky
  • karty se dobírají způsobem, že se hráč podívá na několik karet (typicky 2 – 5), a z nich si jednu nechá, zbytek zahodí
  • karty se nedrží tajně, nýbrž otevřeně

Připojte svůj komentář